Sochi, Krasnaya Polyana, Komsomolsky st., 8-918-607-66-11